Tháng Mười 2, 2015
Điều 24. Mua sắm trực tiếp – LĐT
By admin | | 0 Comments |
Điều 24. Mua sắm trực tiếp 1. Mua sắm trực
Điều 25, 26, 27 Luật đấu thầu
By admin | | 0 Comments |
Điều 25. Tự thực hiện Tự thực hiện được áp
Điều 28. Phương thức một giai đoạn một túi hồ sơ
By admin | | 0 Comments |
Điều 28. Phương thức một giai đoạn một túi hồ
Điều 29. Phương thức một giai đoạn hai túi hồ sơ
By admin | | 0 Comments |
Điều 29. Phương thức một giai đoạn hai túi hồ
Điều 30. Phương thức hai giai đoạn một túi hồ sơ
By admin | | 0 Comments |
Điều 30. Phương thức hai giai đoạn một túi hồ
Điều 31. Phương thức hai giai đoạn hai túi hồ sơ
By admin | | 0 Comments |
Điều 31. Phương thức hai giai đoạn hai túi hồ
Điều 32. Tổ chức đấu thầu chuyên nghiệp-LĐT
By admin | | 0 Comments |
Điều 32. Tổ chức đấu thầu chuyên nghiệp 1. Tổ
Điều 33. Nguyên tắc lập kế hoạch lựa chọn nhà thầu
By admin | | 0 Comments |
Điều 33. Nguyên tắc lập kế hoạch lựa chọn nhà
Điều 34. Lập kế hoạch lựa chọn nhà thầu-LĐT
By admin | | 0 Comments |
Điều 34. Lập kế hoạch lựa chọn nhà thầu 1.
Điều 35. Nội dung kế hoạch lựa chọn nhà thầu
By admin | | 0 Comments |
Điều 35. Nội dung kế hoạch lựa chọn nhà thầu