Hỏi đáp - Tư vấn học đấu thầu

5.8 Điều 2. Đối tượng áp dụng Luật đấu thầu.

1. Tổ chức, cá nhân tham gia hoặc có liên quan đến hoạt động đấu thầu quy định tại Điều 1 của Luật này.
2. Tổ chức, cá nhân có hoạt động đấu thầu không thuộc phạm vi điều chỉnh của Luật này được chọn áp dụng quy định của Luật này. Trường hợp chọn áp dụng thì tổ chức, cá nhân phải tuân thủ các quy định có liên quan của Luật này, bảo đảm công bằng, minh bạch và hiệu quả kinh tế.

Tìm hiểu thêm: Địa điểm kinh phí thời gian học đấu thầu 2015