bức tượng trong tiếng Tiếng Anh – Tiếng Việt

Thôi nào, đi lau mấy bức tượng thôi.

Come on, let’s go leak oil on some statues.

bức tượng trong tiếng Tiếng Anh – Tiếng Việt-Tiếng Anh

OpenSubtitles2018. v3

Bạn đang đọc: bức tượng trong tiếng Tiếng Anh – Tiếng Việt

Tôi thích bức tượng đứa trẻ đang nhảy cóc nhất.

My favorite was the kids playing leapfrog.

OpenSubtitles2018. v3

Bức tượng này được chuyển tới nhà thờ nào?

So this culpture was moved to this church?

OpenSubtitles2018. v3

Và trong điêu khắc, một bức tượng đáng yêu thường không có đầu.

And a torso in sculpture is often so lovely without a head .

OpenSubtitles2018. v3

Bức tượng mà có tên của Webensenu trên đó cũng ghi tên của hoàng tử Nedjem.

The same statue with the name Webensenu on it is also inscribed with the name of prince Nedjem, who is otherwise unattested.

nó va vào bức tượng, trúng vào bàn chân bằng sắt và đất sét và đập vỡ chúng.

It struck the statue on its feet of iron and clay and smashed them.

OpenSubtitles2018. v3

Trên 30.000 bức tượng Phật từ thời kỳ của triều đại này đã được tìm thấy trong hang.

More than 30,000 Buddhist statues from the time of this dynasty have been found in the caves.

Họ dựng các bức tượng, các đền, các tòa nhà bằng đá mable trắng.

They commissioned statues, temples and buildings of gleaming marble.

Bức tượng Thánh Augustinô trong vương cung thánh đường chứa một trong các xương cánh tay của ông.

The statue of St. Augustine in the basilica contains one of his arm bones.

Đây là bức tượng anh nhìn thấy trong linh cảm đúng không?

Is this the statue you saw in your vision?

OpenSubtitles2018. v3

Có một bức tượng của Abraham Pierson tại Old Campus.

A statue of Pierson stands on Yale’s Old Campus.

Tôi đứng tựa bên cạnh bức tượng của Mahatma Gandhi.

I was standing, leaning against Mahatma Gandhi’s statue.

ted2019

Bức tượng trong công viên đang mất ngôi miện.

Statue in the park has lost his crown.

ted2019

Tất cả là 101 lần bức tượng khóc.

A total of 101 episodes aired.

Cháu nói có người làm vỡ bức tượng cú của cháu.

You said somebody broke your owl statue.

OpenSubtitles2018. v3

Một bức tượng của Jialan được lắp đặt đối diện với phía bắc của backdoor.

A statue of Jialan is installed facing north of the backdoor.

Vậy hãy sẵn sàng cho bức tượng Pac-Man cao 250m cùng với Skeletor… và Heather Locklear.

Get ready for an 800-foot statue of Pac-Man with Skeletor… and Heather Locklear.

OpenSubtitles2018. v3

Bức tượng của người cha, tuy vậy, đã bị phá hủy hoàn toàn.

The statue of the father, however, has been completely destroyed.

Nhưng bức tượng này của Bernini.

But the sculptures are Bernini.

OpenSubtitles2018. v3

Tác phẩm điêu khắc nằm ngay phía sau bức tượng của Mahatma Gandhi.

The sculpture is just behind the statue of Mahatma Gandhi.

Bức tượng của chính ông!

It is a sculpture of you!

OpenSubtitles2018. v3

Trong cơn mưa bức tượng bắt đầu chuyển động.

During the rain the statues on the tower begin to move.

Bức tượng ở đó.

The statue was always there.

OpenSubtitles2018. v3

Ngoại trừ bức tượng Thánh nữ Maria.

Except for Maria.

OpenSubtitles2018. v3

Chúng đã thổi bay bức tượng của tôi.

They have blown up my statue.

OpenSubtitles2018. v3

0 Shares
Share
Tweet
Pin