connection tiếng Anh là gì?

connection tiếng Anh là gì ? Định nghĩa, khái niệm, giải thích ý nghĩa, ví dụ mẫu và hướng dẫn phương pháp sử dụng connection trong tiếng Anh .

Thông tin thuật ngữ connection tiếng Anh

Từ điển Anh Việt

phát âm connection tiếng Anh connection (phát âm có thể chưa chuẩn)

Bạn đang đọc: connection tiếng Anh là gì?

Hình ảnh cho thuật ngữ connection

Chủ đề Chủ đề Tiếng Anh chuyên ngành

connection tiếng Anh là gì?

Định nghĩa – Khái niệm

connection tiếng Anh?

Sau đây là khái niệm, định nghĩa và giải thích phương pháp sử dụng từ connection trong tiếng Anh. Sau khi đọc xong nội dung này chắc chắn bạn sẽ biết từ connection tiếng Anh nghĩa là gì vậy.

connection /kə’nekʃn/

* danh từ– sự liên quan, sự liên lạc, mối quan hệ; sự chấp nối=to have a connection with+ có quan hệ với– sự mạch lạc=there is no connection in his speech+ bài nói của anh ta chẳng có mạch lạc gì cả– sự giao thiệp, sự kết giao=to form a connection with someone+ giao thiệp với ai=to break off a connection+ tuyệt đường giao thiệp, tuyệt giao– bà con, họ hàng, thân thuộc=he is a connection of mine+ anh ta là người bà con của tôi– (tôn giáo) phái, giáo phái– (thương nghiệp) khách hàng=shop has a good (wide) connection+ cửa hàng đông khách– tàu xe chạy nối tiếp (tiếp vận với những tàu xe khác)=to miss the connection+ nhỡ mất chuyến xe chạy nối tiếp– vật (để) nối; chỗ nối (hai ống nối với nhau)!in that connection– về điều đó, liên quan đến điều đó!in connection with– có quan hệ với, có liên quan với, có dính líu tới– chạy nối tiếp với (tàu xe)

connection
– (Tech) nối; phép nối, phương pháp nối; đóng mạch; mạch

connection
– sự nối, sự liên hệ; sơ đồ; tính liên thông
– affine c. liên thông afin
– bridge c. nối bắc cầu
– delta c. (kỹ thuật) đấu kiểu tam giác
– nonlinear c. (hình học) liên thông không tuyến tính
– non-symmetric(al) c. liên thông không đối xứng
– parallel c. (kỹ thuật) [ghép, mắc] song song
– projective c. (hình học) liên thông xạ ảnh
– semi-metric c. liên thông nửa mêtric
– semi-symmetric c. liên thông nửa đối xứng
– series c. (kỹ thuật) [ghép, mắc] nối tiếp
– symmetric(al) c. liên thông đối xứng
– tendem c. (kỹ thuật) nối dọc

Thuật ngữ liên quan tới connection

Tóm lại nội dung ý nghĩa của connection trong tiếng Anh

connection có nghĩa là: connection /kə’nekʃn/* danh từ- sự liên quan, sự liên lạc, mối quan hệ; sự chấp nối=to have a connection with+ có quan hệ với- sự mạch lạc=there is no connection in his speech+ bài nói của anh ta chẳng có mạch lạc gì cả- sự giao thiệp, sự kết giao=to form a connection with someone+ giao thiệp với ai=to break off a connection+ tuyệt đường giao thiệp, tuyệt giao- bà con, họ hàng, thân thuộc=he is a connection of mine+ anh ta là người bà con của tôi- (tôn giáo) phái, giáo phái- (thương nghiệp) khách hàng=shop has a good (wide) connection+ cửa hàng đông khách- tàu xe chạy nối tiếp (tiếp vận với những tàu xe khác)=to miss the connection+ nhỡ mất chuyến xe chạy nối tiếp- vật (để) nối; chỗ nối (hai ống nối với nhau)!in that connection- về điều đó, liên quan đến điều đó!in connection with- có quan hệ với, có liên quan với, có dính líu tới- chạy nối tiếp với (tàu xe)connection- (Tech) nối; phép nối, phương pháp nối; đóng mạch; mạchconnection- sự nối, sự liên hệ; sơ đồ; tính liên thông- affine c. liên thông afin- bridge c. nối bắc cầu- delta c. (kỹ thuật) đấu kiểu tam giác- nonlinear c. (hình học) liên thông không tuyến tính- non-symmetric(al) c. liên thông không đối xứng – parallel c. (kỹ thuật) [ghép, mắc] song song- projective c. (hình học) liên thông xạ ảnh- semi-metric c. liên thông nửa mêtric- semi-symmetric c. liên thông nửa đối xứng – series c. (kỹ thuật) [ghép, mắc] nối tiếp- symmetric(al) c. liên thông đối xứng – tendem c. (kỹ thuật) nối dọc

Đây là phương pháp sử dụng connection tiếng Anh. Đây là một thuật ngữ Tiếng Anh chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2021.

Cùng học tiếng Anh

Hôm nay bạn đã học được thuật ngữ connection tiếng Anh là gì? với Từ Điển Số rồi phải không? Hãy truy cập tudienso.com để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn…liên tục được cập nhập. Từ Điển Số là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường sử dụng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Từ điển Việt Anh

connection /kə’nekʃn/* danh từ- sự liên quan tiếng Anh là gì? sự liên lạc tiếng Anh là gì? mối quan hệ tiếng Anh là gì? sự chấp nối=to have a connection with+ có quan hệ với- sự mạch lạc=there is no connection in his speech+ bài nói của anh ta chẳng có mạch lạc gì cả- sự giao thiệp tiếng Anh là gì? sự kết giao=to form a connection with someone+ giao thiệp với ai=to break off a connection+ tuyệt đường giao thiệp tiếng Anh là gì? tuyệt giao- bà con tiếng Anh là gì? họ hàng tiếng Anh là gì? thân thuộc=he is a connection of mine+ anh ta là người bà con của tôi- (tôn giáo) phái tiếng Anh là gì? giáo phái- (thương nghiệp) khách hàng=shop has a good (wide) connection+ cửa hàng đông khách- tàu xe chạy nối tiếp (tiếp vận với những tàu xe khác)=to miss the connection+ nhỡ mất chuyến xe chạy nối tiếp- vật (để) nối tiếng Anh là gì? chỗ nối (hai ống nối với nhau)!in that connection- về điều đó tiếng Anh là gì? liên quan đến điều đó!in connection with- có quan hệ với tiếng Anh là gì? có liên quan với tiếng Anh là gì? có dính líu tới- chạy nối tiếp với (tàu xe)connection- (Tech) nối tiếng Anh là gì? phép nối tiếng Anh là gì? phương pháp nối tiếng Anh là gì? đóng mạch tiếng Anh là gì? mạchconnection- sự nối tiếng Anh là gì? sự liên hệ tiếng Anh là gì? sơ đồ tiếng Anh là gì? tính liên thông- affine c. liên thông afin- bridge c. nối bắc cầu- delta c. (kỹ thuật) đấu kiểu tam giác- nonlinear c. (hình học) liên thông không tuyến tính- non-symmetric(al) c. liên thông không đối xứng – parallel c. (kỹ thuật) [ghép tiếng Anh là gì? mắc] song song- projective c. (hình học) liên thông xạ ảnh- semi-metric c. liên thông nửa mêtric- semi-symmetric c. liên thông nửa đối xứng – series c. (kỹ thuật) [ghép tiếng Anh là gì? mắc] nối tiếp- symmetric(al) c. liên thông đối xứng – tendem c. (kỹ thuật) nối dọc

0 Shares
Share
Tweet
Pin