Hỏi đáp - Tư vấn học đấu thầu

Điều 32. Tổ chức đấu thầu chuyên nghiệp-LĐT

Điều 32. Tổ chức đấu thầu chuyên nghiệp
1. Tổ chức đấu thầu chuyên nghiệp bao gồm đại lý đấu thầu, đơn vị sự nghiệp được thành lập với chức năng thực hiện đấu thầu chuyên nghiệp.
2. Việc thành lập và hoạt động của đại lý đấu thầu thực hiện theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp.
3. Chính phủ quy định chi tiết Điều này.

Tìm hiểu thêm: Khóa học mở thường xuyên tại Hà Tĩnh