Hỏi đáp - Tư vấn học đấu thầu

Điều 55. Kế hoạch lựa chọn nhà đầu tư

Điều 55. Kế hoạch lựa chọn nhà đầu tư
1. Căn cứ lập kế hoạch lựa chọn nhà đầu tư:
a) Quyết định phê duyệt dự án;
b) Điều ước quốc tế, thỏa thuận quốc tế đối với các dự án sử dụng vốn hỗ trợ phát triển chính thức, vốn vay ưu đãi;
c) Các văn bản có liên quan.
2. Nội dung kế hoạch lựa chọn nhà đầu tư:
a) Tên dự án;
b) Tổng mức đầu tư và tổng vốn của dự án;
c) Sơ bộ vốn góp của Nhà nước, cơ chế tài chính của Nhà nước để hỗ trợ việc thực hiện dự án (nếu có);
d) Hình thức và phương thức lựa chọn nhà đầu tư;
đ) Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà đầu tư;
e) Loại hợp đồng;
g) Thời gian thực hiện hợp đồng.

Tìm hiểu thêm: Điều 29. Phương thức một giai đoạn hai túi hồ sơ