Hỏi đáp - Tư vấn học đấu thầu

Điều 59 Luật đấu thầu ban hành 11/2013

Điều 59. Xét duyệt trúng thầu trong lựa chọn nhà đầu tư
1. Nhà đầu tư được lựa chọn phải đáp ứng đủ các điều kiện sau đây:
a) Có hồ sơ dự thầu hoặc hồ sơ đề xuất hợp lệ;
b) Đáp ứng yêu cầu về năng lực và kinh nghiệm;
c) Đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật;
d) Đáp ứng yêu cầu về tài chính;
đ) Dự án đạt hiệu quả cao nhất.
2. Đối với nhà đầu tư không được lựa chọn, trong thông báo kết quả lựa chọn nhà đầu tư phải nêu rõ lý do nhà đầu tư không trúng thầu

Tìm hiểu thêm: Điều 25, 26, 27 Luật đấu thầu