Hỏi đáp - Tư vấn học đấu thầu

Điều 95, 96 Luật đấu thầu ban hành 11/2013

Điều 95. Hiệu lực thi hành
1. Luật này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 7 năm 2014.
2. Luật đấu thầu số 61/2005/QH11 hết hiệu lực thi hành kể từ ngày Luật này có hiệu lực thi hành.
3. Bãi bỏ Mục 1 Chương VI Luật xây dựng số 16/2003/QH11 và Điều 2 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các luật liên quan đến đầu tư xây dựng cơ bản số 38/2009/QH12.
Điều 96. Quy định chi tiết
Chính phủ quy định chi tiết các điều, khoản được giao trong Luật.

Tìm hiểu thêm: Điều 37. Thẩm định và phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu