Hỏi nhanh đáp gọn

face tiếng Anh là gì?

face tiếng Anh chính là gì ? Định nghĩa, khái niệm, lý giải ý nghĩa, thí dụ mẫu , hướng dẫn cách sử dụng face trong tiếng Anh .

Thông tin thuật ngữ face tiếng Anh

Từ điển Anh Việt

phát âm face tiếng Anh face (phát âm có thể chưa chuẩn)

Bạn đang đọc: face tiếng Anh là gì?

Hình ảnh cho thuật ngữ face

Chủ đề Chủ đề Tiếng Anh chuyên ngành

face tiếng Anh chính là gì?

Định nghĩa – Khái niệm

Tìm hiểu thêm: Đọc Tin Nhắn Của Các Ông Anh Em Cây Khế Là Gì ? Giải Thích Đúng Nhất

face tiếng Anh?

Dưới đây chính là khái niệm, định nghĩa và giải thích cách dùng từ face trong tiếng Anh. Sau khi đọc xong nội dung này chắc chắn bạn sẽ biết đến từ face tiếng Anh nghĩa là gì.

face /feis/

* danh từ– mặt=to look somebody in the face+ nhìn thẳng vào mặt ai=to show one’s face+ xuất đầu lộ diện, vác mặt đến=her face is her fortune+ cô ta đẹp nhưng nghèo; tất cả vốn liếng cô ta là ở bộ mặt– vẻ mặt=to pull (wear) a long face+ mặt buồn thườn thượt, mặt dài ra– thể diện, sĩ diện=to save one’s face+ gỡ thể diện, giữ thể diện=to lose face+ mất mặt, mất thể diện– bộ mặt, bề ngoài, mã ngoài=to put a new face on something+ thay đổi bộ mặt của cái gì, đưa cái gì ra dưới một bộ mặt mới=on the face of it+ cứ theo bề ngoài mà xét thì=to put a good face on a matter+ tô son điểm phấn cho một vấn đề; vui vẻ chịu đựng một việc gì=to put a bold face on something+ can đảm chịu đựng (đương đầu với) cái gì– bề mặt=the face of the earth+ bề mặt của trái đất– mặt trước, mặt phía trước!face to face– đối diện!to fly in the face of– ra mặt chống đối, công khai chống đối!to go with wind in one’s face– đi ngược gió!to have the face to do something– mặt dạn mày dày mà thực hiện việc gì, có đủ trơ trẽn mà thực hiện việc gì!in face of– trước mặt, đứng trước!in the face of– mặc dầu!in the face of day– một cách công khai!to make (pull) faces– nhăn mặt!to set one’s face against– chống đối lại!to somebody’s face– công khai trước mặt ai

* ngoại động từ– đương đầu, đối phó=to face up to+ đương đầu với– đứng trước mặt, ở trước mặt=the problem that faces us+ vấn đề trước mắt chúng ta– lật (quân bài)– nhìn về, hướng về, quay về=this house faces south+ nhà này quay về hướng nam– đối diện=to face page 20+ đối diện trang 20– (thể dục,thể thao) đặt ((nghĩa bóng)) ở giữa hai cầu thủ của hai bên (để bắt đầu thi đấu bóng gậy cong trên băng)– (quân sự) ra lệnh quay=to face one’s men about+ ra lệnh cho quân quay ra đằng sau– viền màu (cổ áo, cửa tay)– bọc, phủ, tráng– hồ (chè)

* nội động từ– (quân sự) quay=left face!+ quay bên trái!=about face!+ quay đằng sau!!to face out a situatin– vượt qua một tình thế!to face out something– làm xong xuôi cái gì đến cùng

face
– mặt, diện; bề mặt
– f. of simplex mặt của đơn hình
– end f. (máy tính) mặt cuối
– lateral f. mặt bên
– old f. mặt bên
– proper f. mặt chân chính
– tube f. màn ống (tia điện tử)

Thuật ngữ liên quan tới face

Tóm lại nội dung ý nghĩa của face trong tiếng Anh

face có nghĩa là: face /feis/* danh từ- mặt=to look somebody in the face+ nhìn thẳng vào mặt ai=to show one’s face+ xuất đầu lộ diện, vác mặt đến=her face is her fortune+ cô ta đẹp nhưng nghèo; tất cả vốn liếng cô ta chính là ở bộ mặt- vẻ mặt=to pull (wear) a long face+ mặt buồn thườn thượt, mặt dài ra- thể diện, sĩ diện=to save one’s face+ gỡ thể diện, giữ thể diện=to lose face+ mất mặt, mất thể diện- bộ mặt, bề ngoài, mã ngoài=to put a new face on something+ thay đổi bộ mặt của cái gì, đưa cái gì ra dưới một bộ mặt mới=on the face of it+ cứ theo bề ngoài mà xét thì=to put a good face on a matter+ tô son điểm phấn cho một vấn đề; vui vẻ chịu đựng một việc gì=to put a bold face on something+ can đảm chịu đựng (đương đầu với) cái gì- bề mặt=the face of the earth+ bề mặt của trái đất- mặt trước, mặt phía trước!face to face- đối diện!to fly in the face of- ra mặt chống đối, công khai chống đối!to go with wind in one’s face- đi ngược gió!to have the face to do something- mặt dạn mày dày mà thực hiện việc gì, có đủ trơ trẽn mà làm việc gì!in face of- trước mặt, đứng trước!in the face of- mặc dầu!in the face of day- một cách công khai!to make (pull) faces- nhăn mặt!to set one’s face against- chống đối lại!to somebody’s face- công khai trước mặt ai* ngoại động từ- đương đầu, đối phó=to face up to+ đương đầu với- đứng trước mặt, ở trước mặt=the problem that faces us+ vấn đề trước mắt chúng ta- lật (quân bài)- nhìn về, hướng về, quay về=this house faces south+ nhà này quay về hướng nam- đối diện=to face page 20+ đối diện trang 20- (thể dục,thể thao) đặt ((nghĩa bóng)) ở giữa hai cầu thủ của hai bên (để bắt đầu thi đấu bóng gậy cong trên băng)- (quân sự) ra lệnh quay=to face one’s men about+ ra lệnh cho quân quay ra đằng sau- viền màu (cổ áo, cửa tay)- bọc, phủ, tráng- hồ (chè)* nội động từ- (quân sự) quay=left face!+ quay bên trái!=about face!+ quay đằng sau!!to face out a situatin- vượt qua một tình thế!to face out something- thực hiện xong xuôi cái gì đến cùngface- mặt, diện; bề mặt- f. of simplex mặt của đơn hình- end f. (máy tính) mặt cuối- lateral f. mặt bên- old f. mặt bên- proper f. mặt chân chính- tube f. màn ống (tia điện tử)

Đây là cách dùng face tiếng Anh. Đây chính là một thuật ngữ Tiếng Anh chuyên ngành đã được cập nhập mới nhất năm 2021.

Cùng học tiếng Anh

Hôm nay bạn đã học được thuật ngữ face tiếng Anh là gì? với Từ Điển Số rồi phải không? Hãy truy cập tudienso.com để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn…liên tục đã được cập nhập. Từ Điển Số là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính ở trên thế giới.

Từ điển Việt Anh

face /feis/* danh từ- mặt=to look somebody in the face+ nhìn thẳng vào mặt ai=to show one’s face+ xuất đầu lộ diện tiếng Anh là gì? vác mặt đến=her face is her fortune+ cô ta đẹp nhưng nghèo tiếng Anh chính là gì? tất cả vốn liếng cô ta chính là ở bộ mặt- vẻ mặt=to pull (wear) a long face+ mặt buồn thườn thượt tiếng Anh chính là gì? mặt dài ra- thể diện tiếng Anh chính là gì? sĩ diện=to save one’s face+ gỡ thể diện tiếng Anh chính là gì? giữ thể diện=to lose face+ mất mặt tiếng Anh là gì? mất thể diện- bộ mặt tiếng Anh là gì? bề ngoài tiếng Anh chính là gì? mã ngoài=to put a new face on something+ thay đổi bộ mặt của cái gì tiếng Anh là gì? đưa cái gì ra dưới một bộ mặt mới=on the face of it+ cứ theo bề ngoài mà xét thì=to put a good face on a matter+ tô son điểm phấn cho một vấn đề tiếng Anh là gì? vui vẻ chịu đựng một việc gì=to put a bold face on something+ can đảm chịu đựng (đương đầu với) cái gì- bề mặt=the face of the earth+ bề mặt của trái đất- mặt trước tiếng Anh là gì? mặt phía trước!face to face- đối diện!to fly in the face of- ra mặt chống đối tiếng Anh chính là gì? công khai chống đối!to go with wind in one’s face- đi ngược gió!to have the face to do something- mặt dạn mày dày mà thực hiện việc gì tiếng Anh chính là gì? có đủ trơ trẽn mà thực hiện việc gì!in face of- trước mặt tiếng Anh chính là gì? đứng trước!in the face of- mặc dầu!in the face of day- một cách công khai!to make (pull) faces- nhăn mặt!to set one’s face against- chống đối lại!to somebody’s face- công khai trước mặt ai* ngoại động từ- đương đầu tiếng Anh là gì? đối phó=to face up to+ đương đầu với- đứng trước mặt tiếng Anh là gì? ở trước mặt=the problem that faces us+ vấn đề trước mắt chúng ta- lật (quân bài)- nhìn về tiếng Anh là gì? hướng về tiếng Anh là gì? quay về=this house faces south+ nhà này quay về hướng nam- đối diện=to face page 20+ đối diện trang 20- (thể dục tiếng Anh chính là gì?thể thao) đặt ((nghĩa bóng)) ở giữa hai cầu thủ của hai bên (để bắt đầu thi đấu bóng gậy cong ở trên băng)- (quân sự) ra lệnh quay=to face one’s men about+ ra lệnh cho quân quay ra đằng sau- viền màu (cổ áo tiếng Anh là gì? cửa tay)- bọc tiếng Anh là gì? phủ tiếng Anh chính là gì? tráng- hồ (chè)* nội động từ- (quân sự) quay=left face!+ quay bên trái!=about face!+ quay đằng sau!!to face out a situatin- vượt qua một tình thế!to face out something- làm xong xuôi cái gì đến cùngface- mặt tiếng Anh chính là gì? diện tiếng Anh là gì? bề mặt- f. of simplex mặt của đơn hình- end f. (máy tính) mặt cuối- lateral f. mặt bên- old f. mặt bên- proper f. mặt chân chính- tube f. màn ống (tia điện tử)

Tìm hiểu thêm: Uci Là Gì Trên Facebook Của Giới Trẻ :: Suy Ngẫm & Tự Vấn :: Chúngta