Hỏi nhanh đáp gọn

Giáo điều – Wikipedia tiếng Việt

Giáo điều, hay còn gọi là tín điều, theo nghĩa rộng chính là bất cứ niềm xác tín nào không thể nghi vấn. Giáo điều chính là những nguyên lý mà người ta tiếp thu một cách mù quáng, chỉ bằng sự tín ngưỡng, không có phê phán, chưa chú ý đến những điều kiện ứng dụng nó. Giáo điều cũng để chỉ tư tưởng , và hành động tuyệt đối hoá lý luận, coi thường, hạ thấp thực tiễn, hoặc áp dụng lý luận mà chưa tính tới kinh nghiệm thực tiễn. Giáo điều có thể ở dạng hệ thống chính thức các nguyên lý hay là giáo lý của các tôn giáo, như Công giáo, Tin Lành, Do Thái giáo, hoặc chính là quan niệm của các trường phái triết học, như chủ nghĩa khắc kỷ. Giáo điều cũng bắt gặp trong các hệ thống niềm tin chính trị, như chủ nghĩa cộng sản, chủ nghĩa tiến bộ, chủ nghĩa tự do, chủ nghĩa bảo thủ.

Theo nghĩa tiêu cực, tín điều (còn gọi chính là giáo điều) đề cập đến những quyết định mang tính thúc ép, tới đến từ những quyền lực hay là lợi ích chính trị lấn át. Mở rộng ra, những người tuân theo các niềm tin này thường sẽ chưa sẵn sàng tham gia thảo luận một cách có lý trí. Thái độ này, cũng gọi là chủ nghĩa giáo điều, không những liên quan tới niềm tin tôn giáo, mà còn liên quan tới các niềm tin triết học hay là chính trị.

Giáo điều lý luận: vận dụng lý luận chưa căn cứ vào những điều kiện thực tiễn cụ thể, vận dụng lý luận mà chưa hiểu bản chất của lý luận.Giáo điều kinh nghiệm: vận dụng kinh nghiệm của ngành khác, người khác, địa phương khác, nước khác vào thực tiễn một cách máy móc, không tính tới những điều kiện thực tiễn lịch sử – cụ thể.

Do môi trường xã hội, thể chế chính trị, tập quán, tâm lý xã hội chưa khuyến khích việc phát triển lý luận thậm chí cản trở lý luận phát triển.Do cá nhân, tập thể không có ý thức phát triển lý luận để làm kim chỉ nam cho hành động.Do vi phạm nguyên tắc thống số 1 giữa lý luận và thực tiễn.Do chưa hiểu sâu sắc lý luận do đó chưa có khả năng phát triển nó.

Bạn đang đọc: Giáo điều – Wikipedia tiếng Việt

Mỗi cá nhân, tập thể, cộng đồng luôn coi trọng cả lý luận, cả kinh nghiệm thực tiễn; gắn giáo dục – đào tạo với phát triển kinh tế – xã hội, học phải đi đôi với hành; vận dụng thành tựu của khoa học – công nghệ vào cải tạo chính trị – xã hội; , và tăng cường tổng kết thực tiễn.

Bài tương quan

Tìm hiểu thêm: Cái Tên Cờ Ba Que Và Sự Thật đằng Sau
Tìm hiểu thêm: Nghĩa Của Từ Uninstall Là Gì, Nghĩa Của Từ Uninstall, Sử Dụng Công Cụ Này Có Tác Dụng Gì