Hỏi nhanh đáp gọn

HTCTTKQG – Tốc độ tăng năng suất các nhân tố tổng hợp (TFP)

Khái niệm, phương pháp tính

Năng suất những tác nhân tổng hợp chính là tốt nhất sản xuất mang lại do nâng cao hiệu suất cao sử dụng gia tài cố định , thắt chặt và lao động hoặc những tác nhân hữu hình, nhờ vào tác động ảnh hưởng của những tác nhân vô hình như thay đổi công nghệ tiên tiến, hợp lý hoá sản xuất, nâng cấp cải tiến quản trị, nâng cao trình độ lao động của công nhân … ( gọi chung là những tác nhân tổng hợp ) . Tốc độ tăng hiệu suất những tác nhân tổng hợp được đo chỉ bằng tỷ suất tăng lên của tác dụng sản xuất do nâng cao hiệu suất của những tác nhân tổng hợp . Phương pháp tính :

Hàm sản xuất tổng thể đã được giả định có dạng tổng quát như sau:

HTCTTKQG – Tốc độ tăng năng suất các nhân tố tổng hợp (TFP)

Bạn đang đọc: HTCTTKQG – Tốc độ tăng năng suất các nhân tố tổng hợp (TFP)

Y = f ( K, L, t ) Trong đó : Y ( GDP ) : Tổng sản phẩm trong nước ; K , và L : Các tổng nhập lượng vốn , và lao động ; t : Thời gian . Một giả định đơn thuần số 1 về tác động ảnh hưởng của thời hạn chính là sự tân tiến về hiệu suất cao kinh tế tài chính như công nghệ tiên tiến và chiêu thức quản trị, trong đó cho rằng tác động ảnh hưởng này làm tăng khối lượng loại sản phẩm sản xuất ra từ một sự phối hợp nhất định của hai tác nhân sản xuất là vốn và lao động. Tuy nhiên, nó không hề ảnh hưởng ảnh hưởng tới những mẫu sản phẩm biên tế tương đối của những tác nhân sản xuất riêng rẽ. Sản phẩm biên tế riêng rẽ của một tác nhân sản xuất chính là sự ngày càng tăng lượng loại sản phẩm sản xuất ra khi nhập lượng của tác nhân sản xuất đó tăng lên một đơn vị chức năng, với điều kiện kèm theo là nhập lượng của những tác nhân sản xuất khác không đổi khác . Với giả định này, hàm sản xuất hoàn toàn có thể được viết như sau : Yt = Atf ( Kt, Lt ) Với A chính là văn minh về hiệu suất cao kinh tế tài chính như công nghệ tiên tiến, chiêu thức quản trị, điều hành quản lý … ( được gọi chung là hiệu suất tác nhân tổng hợp ) .

Tốc độ tăng năng suất nhân tố tổng hợp đã được xác định qua công thức :

GA = GY – bKGK – bLGL Trong đó : GY : vận tốc tăng của GDP ; GK : vận tốc tăng trưởng của vốn và GL : vận tốc tăng trưởng của lao động ; bK , và bL : thông số góc của vốn , và lao động .

Phân tổ chủ yếu

Tìm hiểu thêm: Dầu nhờn – Wikipedia tiếng Việt

– Khu vực kinh tế tài chính ; – Loại hình kinh tế tài chính ;

Kỳ công bố: Năm. Nguồn số liệu

– Số liệu về giá trị tăng thêm hoặc tổng sản phẩm trong nước , số liệu về lao động có thể sử dụng trực tiếp hoặc khai thác để tính toán từ số liệu có trong Niên giám Thống kê, do Tổng cục Thống kê tổng hợp , và công bố;

– Số liệu vốn hoặc giá trị gia tài cố định , thắt chặt đã được phối hợp tính từ nhiều nguồn khác nhau, do Tổng cục Thống kê tổng hợp và công bố ; – Hệ số bK , bL giám sát đến từ bảng I / O được lập 5 năm một lần và sử dụng cho nhiều năm .

5. Cơ quan chịu trách nhiệm thu thập, tổng hợp: Tổng cục Thống kê.

Tìm hiểu thêm: Vấn đề dân tộc và những quan điểm cơ bản của chủ nghĩa Mác