Hỏi Đáp

không chấp nhận được trong tiếng Tiếng Anh – Tiếng Việt-Tiếng Anh

Lần trước, họ không thể tìm thấy, và như thế thật không chấp nhận được.

Last time, they couldn’t find it, and that was unacceptable.

không chấp nhận được trong tiếng Tiếng Anh – Tiếng Việt-Tiếng Anh | Glosbe

Bạn đang đọc: không chấp nhận được trong tiếng Tiếng Anh – Tiếng Việt-Tiếng Anh

OpenSubtitles2018. v3

Tôi sợ là không chấp nhận được.

I’m afraid I don’t recognize you.

OpenSubtitles2018. v3

Và nếu họ cảm thấy không chấp nhận được, thì họ cổ lỗ sĩ quá rồi.

Tìm hiểu thêm: Pivot table là gì? Cách dùng Pivot table thống kê, báo cáo

And if they ever felt exclusive, they’re past it now.

OpenSubtitles2018. v3

Chỉ là chị không chấp nhận được tôi thích Chloe

You can’t accept that I love Chloe.

OpenSubtitles2018. v3

Em cũng không chấp nhận được trong một thời gian.

I was in denial too for a little while.

OpenSubtitles2018. v3

Tôi thấy không chấp nhận được.

In my eyes it’s unacceptable.

OpenSubtitles2018. v3

“Các gì cô làm ở đó không chấp nhận được!

“What you did up there was unacceptable!

ted2019

không chấp nhận được?

You don’t approve?

OpenSubtitles2018. v3

▪ Các tính nào mà bạn nghĩ là không chấp nhận được? …..

▪ Which traits would you consider to be unacceptable? …..

jw2019

Sự viếng thăm thường xuyên của người đàn ông mà Mẹ đang gặp… là không chấp nhận được.

These frequent visits from the man you are seeing are unseemly.

OpenSubtitles2018. v3

Không chấp nhận được.

Unaccept it.

OpenSubtitles2018. v3

“Bill gọi” là một tin nhắn không chấp nhận được.

“Bill called” is not acceptable by itself.

Literature

Thậm chí con còn chơi trò mà bạn thấy là không chấp nhận được.

Perhaps he or she has even played games that you feel are objectionable.

jw2019

Không chấp nhận được, anh biết mà?

That is completely unacceptable, and you know it.

OpenSubtitles2018. v3

Anh biết dù anh có nói gì em cũng không chấp nhận được.

I know nothing I can say will make this okay.

OpenSubtitles2018. v3

Không chấp nhận được.

That’s unacceptable.

OpenSubtitles2018. v3

Anh không chấp nhận được tội lỗi của mình.

I couldn’t live with myself.

OpenSubtitles2018. v3

Không đời nào, không chấp nhận được.

No way, there was no such agreement

QED

Càng lúc càng không chấp nhận được.

This is becoming unacceptable.

OpenSubtitles2018. v3

Các gì bạn biết là bạn đã trả 3$ trong quá khứ, nên 25$ thì không chấp nhận được.

What you knew is, you paid three dollars in the past ; 25 is outrageous .

QED

Đó là lý do việc này không chấp nhận được.

That’s why it wouldn’t work.

OpenSubtitles2018. v3

Rõ ràng chuyện đó là không chấp nhận được

Of course, that was unacceptable.

OpenSubtitles2018. v3

Nếu cậu vẫn không chấp nhận được chuyện đó, thì mình không thể giúp gì cho cậu.

If you don’t realize that, I can’t help you.

OpenSubtitles2018. v3

Không chấp nhận được mà.

Well, it’s unacceptable.

OpenSubtitles2018. v3

Thái độ như vậy là không chấp nhận được.

This callous attitude is disgusting.

OpenSubtitles2018. v3

Tìm hiểu thêm: Tìm hiểu kĩ hơn về công nghệ hàn