Hỏi Đáp

land trong tiếng Tiếng Việt – Tiếng Anh-Tiếng Việt

The municipality covers the western part of the Land van Maas en Waal, an island located between the Meuse and Waal rivers.

Tỉnh này nằm ở phía tây của Land van Maas en Waal, một hòn đảo nằm giữa sông Meuse và Waal.

land trong tiếng Tiếng Việt – Tiếng Anh-Tiếng Việt | Glosbe

Bạn đang đọc: land trong tiếng Tiếng Việt – Tiếng Anh-Tiếng Việt

WikiMatrix

And the Promised Land was right before them, so they had just to move toward it as a ship moves toward a light marking its destination.

Giờ đây, Đất Hứa ở ngay trước mắt. Họ chỉ việc tiến vào, như con tàu tiến tới ánh sáng báo hiệu nơi cập bến.

jw2019

5 After the Exodus from Egypt, Moses sent 12 spies into the Promised Land.

Tìm hiểu thêm: Banner là gì vậy? Vai trò của banner trong hoạt động quảng cáo

5 Sau khi ra khỏi Ê-díp-tô, Môi-se phái 12 người đi do thám Đất Hứa.

jw2019

In East Antarctica, the ice sheet rests on a major land mass, while in West Antarctica the bed can extend to more than 2,500 m below sea level.

Ở Đông Nam Cực, lớp băng nằm trên một vùng đất rộng lớn, với trong khi ở Tây Nam Cực, giường có thể kéo dài tới 2.500 m so với mực nước biển.

WikiMatrix

Command & Conquer, Kyrandia, and Lands of Lore all spawned multiple sequels.

Command & Conquer, Kyrandia và Lands of Lore tất cả đều tạo ra nhiều phần tiếp theo.

WikiMatrix

Jehovah had commanded the Israelites to demolish the cities of seven nations in the land of Canaan, với killing all their inhabitants.

Đức Giê-hô-va đã ra lệnh cho dân Y-sơ-ra-ên phải hủy phá Các thành của bảy nước trong đất Ca-na-an, với diệt mọi dân trong đó.

jw2019

We are hunted now in our own land.

Bây giờ chúng ta bị săn đuổi trên đất của mình

OpenSubtitles2018. v3

You have to remember to let me call my father when we land.

Carl, khi chúng ta hạ cánh, ông nhớ cho tôi gọi điện cho bố.

OpenSubtitles2018. v3

22 And the king inquired of Ammon if it were his desire to dwell in the land among the Lamanites, or among his people.

22 Và vua hỏi Am Môn có phải ông muốn được ở lại xứ này với dân La Man là dân của vua không.

LDS

Israel turned the desert into arable land.

Israel biến sa mạc thành đất canh tác.

OpenSubtitles2018. v3

The Israelites are ready to cross the Jordan River into the land of Caʹnaan.

Dân Y-sơ-ra-ên sẵn sàng băng qua Sông Giô-đanh vào xứ Ca-na-an.

jw2019

“See the Good Land” is a tool that you can use to expand your understanding of the Scriptures.

‘Hãy xem xứ tốt-tươi’ là một công cụ bạn có thể sử dụng để mở rộng kiến thức về Kinh Thánh.

jw2019

For example, when two Catholic missionaries landed on Tahiti, they were promptly deported at the behest of a prominent former Protestant missionary.

Chẳng hạn, với sau khi đến Tahiti, hai giáo sĩ Công giáo liền bị trục xuất theo lệnh của một người có thế lực từng là giáo sĩ đạo Tin Lành.

jw2019

This land west of the Mississippi had been split off from the Missouri Territory in 1821 and attached to the Michigan Territory in 1834.

Phần đất này nằm bên phía tây sông Mississippi đã được tách ra từ Lãnh thổ Missouri vào năm 1821 và đưa vào Lãnh thổ Michigan năm 1834.

WikiMatrix

He prophesied that if they would obey the commandments of God, they would prosper in the promised land.

Ông nói tiên tri rằng nếu họ chịu tuân theo các giáo lệnh của Thượng Đế, thì họ sẽ được thịnh vượng trên đất hứa.

LDS

When you open the YouTube Go app, you’ll land on Home.

Khi mở ứng dụng YouTube Go, bạn sẽ truy cập vào Màn hình chính.

support.google

Conversely, in oxygenic photosynthetic organisms such as most land plants, uptake of carbon dioxide and release of both oxygen and water vapour are the main gas-exchange processes occurring during the day.

Ngược lại, trong các cơ quan quang hợp oxy như hầu hết các cây trồng trên đất, việc hấp thụ carbon dioxide và giải phóng cả oxy và hơi nước là các quá trình trao đổi khí chính xảy ra trong ngày.

WikiMatrix

Crosby participated in the landings on Mindoro 15 December and again returned to Humboldt Bay for additional men.

Chiếc tàu khu trục tham gia cuộc đổ bộ lên Mindoro vào ngày 15 tháng 12, rồi quay trở lại vịnh Humbolt nhận thêm binh lính.

WikiMatrix

Ferrier, who has proven himself an able hunter, adopts Lucy and is given a generous land grant with which to build his farm after the party constructs Salt Lake City.

Ferrier, người đã chứng tỏ mình là một thợ săn có thể, thông qua Lucy và được cho một khoản trợ cấp hào phóng với đất để xây dựng trang trại của mình sau khi xây dựng Salt Lake City.

WikiMatrix

In 1965 the Irish minister for lands stated that his policies were necessary to “undo the work of Cromwell”; circa 1997, Taoiseach Bertie Ahern demanded that a portrait of Cromwell be removed from a room in the Foreign Office before he began a meeting with Robin Cook.

Năm 1965, bộ trưởng phụ trách đất đai của Ireland vẫn còn nói Các chính sách của ông là cần thiết vì để “đảo ngược Các gì Cromwell đã làm”; tận năm 1997, Thủ tướng Ireland Bertie Ahern còn yêu cầu một bức hình chân dung Cromwell phải bị mang ra khỏi một căn phòng ở trụ sở quốc hội Anh, Cung điện Westminster trước khi ông bắt đầu một cuộc hội đàm với Thủ tướng Anh Tony Blair.

WikiMatrix

Asia is subdivided into 48 countries, three of them (Russia, Kazakhstan and Turkey) having part of their land in Europe.

Châu Á bao gồm 48 quốc gia, ba trong số đó (Nga, Kazakhstan và Thổ Nhĩ Kỳ) có một phần lãnh thổ ở châu u.

WikiMatrix

7 Yea, I would tell you these things if ye were capable of hearkening unto them; yea, I would tell you concerning that awful ahell that awaits to receive such bmurderers as thou and thy brother have been, với except ye repent and withdraw your murderous purposes, and return with your armies to your own lands.

7 Phải, ta muốn nói Các điều này cho ngươi nghe nếu ngươi có thể nghe theo được; phải, ta muốn nói cho ngươi biết về angục giới ghê sợ đang chờ đón bCác kẻ sát nhân như ngươi và anh ngươi, trừ phi ngươi biết hối cải và từ bỏ Các mục đích giết người của mình và dẫn quân trở về xứ.

LDS

The Cuban government controls the movement of people into Havana on the grounds that the Havana metropolitan area (home to nearly 20% of the country’s population) is overstretched in terms of land use, water, electricity, transportation, với and other elements of the urban infrastructure.

Chính phủ Cuba kiểm soát sự di dân vào thủ đô La Habana vì đây là vùng thành thị (nơi sinh sống của gần 20% dân số đất nước) đã quá tải về sử dụng đất, nước, điện, với vận tải và các yếu tố hạ tầng đô thị khác.

WikiMatrix

Someone told me he wanted that land for himself, and he knew Trygvasson had the best claim to it, but refused to sell it.

Có người bảo tôi ông ta muốn lấy mảnh đất đó làm của riêng. và ông ta biết Trygvasson có quyền sở hữu nó, nhưng từ chối không bán.

OpenSubtitles2018. v3

Targets were few, but her group sent a barge to the bottom on their second foray, and bombarded enemy positions on the shores of the bay in preparation for the landings in Ormoc Bay a few days later.

Chỉ có ít mục tiêu, nhưng đội của nó cũng đánh chìm một sà lan vào đêm thứ hai, đồng thời bắn phá các vị trí đối phương trên bờ nhằm chuẩn bị cho cuộc đổ bộ lên vịnh Ormoc vài này sau đó.

WikiMatrix

Tìm hiểu thêm: Kick off là gì vậy? Tất tần tật thông tin về kick off meeting