Phép Cộng Trừ Nhân Chia Tiếng Anh

Bạn hoàn toàn có thể biết rất nhiều từ vựng tiếng anh, nhưng nhiều lúc các thứ đơn thuần nhất như dấu câu trong tiếng anh lại bị bỏ lỡ, thậm chí còn cả các dấu thông dụng như chấm, phẩy, hỏi ngã, nặng cộng trừ nhân chia trong tiếng anh cũng ít người quan tâm đến .

Bạn đang xem: Dấu nhân tiếng anh là gì, phép cộng trừ nhân chia tiếng anh

Dưới đây là tổng hơn tất tần tật về các dấu câu trong tiếng anh cả về kỹ tự cách đọc và cách viết dành cho bạn.

Phép Cộng Trừ Nhân Chia Tiếng Anh

Bạn đang đọc: Phép Cộng Trừ Nhân Chia Tiếng Anh

STT Ký HiệuTên DấuTiếng AnhPhiên m1 .  Dấu Chấm Dot /dɒt/2.Xem thêm : Ngọc Trinh Bao Nhiêu Tuổi – Nữ Hoàng Nội Y Ngọc Trinh : Tôi Mong Sinh Con Dấu chấm cuối câu Period /ˈpɪə.ri.əd/3, Dấu phẩy Comma /ˈkɒm.ə/4 Dấu hai chấm Colon /ˈkəʊ.lɒn/5; Dấu chấm phẩy Semicolon /ˌsem.iˈkəʊ.lɒn/6 Dấu 3 chấm Ellipsis /iˈlɪp.sɪs/7 Dấu chấm cảm Exclamation mark /ek.skləˈmeɪ.ʃən ˌmɑːk/8? Dấu hỏi Question mark /ˈkwes.tʃən ˌmɑːk/9 Dấu gạch ngang dài Dash /dæʃ/10 Dấu gạch ngang ngắn Hyphen /ˈhaɪ.fən/11( ) Dấu ngoặc Parenthesis (hoặc ‘brackets’) /pəˈren.θə.sɪs/ or /ˈbræk.ɪt/12<> Dấu ngoặc vuông Square brackets /ˈskweə ˌbræk.ɪts/13 Dấu phẩy phía trên bên phải Apostrophe /əˈpɒs.trə.fi/14‘ ‘ Dấu trích dẫn đơn Single quotation mark /ˈsɪŋ.ɡəl/ /kwoʊˈteɪ·ʃən ˌmɑrk/15” ”  Dấu trích dẫn kép Double quotation marks /ˈdʌb.əl/ /kwoʊˈteɪ·ʃən ˌmɑrk/16& Dấu và Ampersand /ˈæm.pə.sænd/17 Dấu mũi tên Arrow /ˈær.əʊ/18+ Dấu cộng Plus /plʌs/19 Dấu trừ Minus /ˈmaɪ.nəs/20± Dấu cộng hoặc trừ Plus or minus /plʌs/ or /ˈmaɪ.nəs/21x Dấu nhân is multiplied by /ɪz/ /ˈmʌl.tɪ.plaɪ/ /baɪ/22÷ Dấu chia is divided by /ɪz/ /dɪˈvaɪd/ /baɪ/23= Dấu bằng is equal to /ɪz/ /ˈiː.kwəl/ /tuː/24 Dấu không bằng is not equal to /ɪz/ /nɒt/ /ˈiː.kwəl/ /tuː/25 Dấu Trùng is equivalent to /ɪz/ /ɪˈkwɪv.əl.ənt/ /tuː/26 Dấu ít Hơn is less than /ɪz/ /les/ /ðæn/27 Dấu Nhỏ hơn hoặc bằng is less than or equal to /ɪz/ /les/ /ðæn/ or /ˈiː.kwəl/ /tuː/28 Dấu lơn hơn hoặc bằng is more than or equal to /ɪz/ /mɔːr/ /ðæn/ or /ˈiː.kwəl/ /tuː/29% Phần trăm Percent /pəˈsent/30 Vô cực Infinity /ɪnˈfɪn.ə.ti/31° Độ Degree /dɪˈɡriː/32°C Độ C Degree(s) Celsius /dɪˈɡriː/ /ˈsel.si.əs/33 Biểu tượng phút Minute /ˈmɪn.ɪt/34 Biểu tượng giây Second /ˈsek.ənd/35# Biểu tượng số Number /ˈnʌm.bər/ 36
 A còng At /ət/37/ Dấu xuyệt trái Forward slash /ˈfɔː.wəd ˌslæʃ/ /ˈbək.slæʃ/38** Dấu xuyệt phải Back slash /ˈbək.slæʃ/39* Dấu sao Asterisk /ˈæs.tər.ɪsk/ Trên đây là tổng hợp tất tần tân dấu câu trong tiếng anh, mong bài viết hoàn toàn có thể giúp bạn bổ xung thêm từ vựng tiếng anh về các dấu .

0 Shares
Share
Tweet
Pin