Hỏi đáp - Tư vấn học đấu thầu

Điều 45. Thỏa thuận khung LĐT

Điều 45. Thỏa thuận khung
1. Thỏa thuận khung trong mua sắm tập trung là thỏa thuận dài hạn giữa đơn vị mua sắm tập trung với một hoặc nhiều nhà thầu được lựa chọn, trong đó bao gồm các tiêu chuẩn và điều kiện để làm cơ sở cho việc mua sắm theo từng hợp đồng cụ thể.
2. Thời hạn cho việc sử dụng thỏa thuận khung được quy định trong kế hoạch lựa chọn nhà thầu nhưng không quá 03 năm.

Tìm hiểu thêm: Điều 68, 69 Luật đấu thầu ban hành 11/2013