Hỏi đáp - Tư vấn học đấu thầu

Điều 85 Luật đấu thầu ban hành 11/2013

Điều 85. Trách nhiệm của tổ chức vận hành hệ thống mạng đấu thầu quốc gia
1. Quản lý và vận hành hệ thống mạng đấu thầu quốc gia.
2. Bảo mật thông tin trong quá trình đấu thầu qua mạng theo quy định.
3. Cung cấp các dịch vụ hướng dẫn chủ đầu tư, bên mời thầu, nhà thầu, nhà đầu tư thực hiện đấu thầu qua mạng và đăng ký, đăng tải thông tin trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia.
4. Lưu trữ thông tin phục vụ công tác tra cứu, theo dõi, giám sát, kiểm tra, thanh tra, kiểm toán.
5. Thông báo công khai điều kiện về hạ tầng công nghệ thông tin của người sử dụng khi tham gia đấu thầu qua mạng.

Tìm hiểu thêm: Khóa học mở thường xuyên tại Tuyên Quang