Hỏi đáp - Tư vấn học đấu thầu

Điều 56. Quy trình lựa chọn nhà đầu tư

Điều 56. Quy trình lựa chọn nhà đầu tư
1. Quy trình lựa chọn nhà đầu tư được thực hiện như sau:
a) Chuẩn bị lựa chọn nhà đầu tư;
b) Tổ chức lựa chọn nhà đầu tư;
c) Đánh giá hồ sơ dự thầu, hồ sơ đề xuất;
d) Trình, thẩm định, phê duyệt và công khai kết quả lựa chọn nhà đầu tư;
đ) Đàm phán, hoàn thiện, ký kết hợp đồng.
2. Chính phủ quy định chi tiết Điều này.

Tìm hiểu thêm: Địa điểm khóa học đấu thầu tại thị xã Bắc Cạn